Saltar al contingut principal

Estadística de preus agraris

Codi: 02 04 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 04. Preus

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 200.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als dels productes agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus percebuts i pagats pels pagesos, fent una operació de recollida d'informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives. La periodicitat és setmanal per als preus de llotges i mercats, i mensual per als preus percebuts i pagats als pagesos. Es planteja potenciar les estadístiques dels preus agroalimentaris i, per tant, la captació de nous preus d'alguns productes agraris que es considerin preus de referència per al sector amb la periodicitat diària, setmanal o mensual, segons es determini en cada cas.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: constatació dels preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: contínua, mensual, setmanal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020402

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.