Saltar al contingut principal

Estadística sobre activitats en R+D

Codi: 02 07 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 07. R+D+I

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 21.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors d'execució (Administració pública, ensenyament superior, empreses, institucions privades sense finalitat de lucre) i els recursos humans que s'hi destinen.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, centre d'ensenyament superior, empresa

Unitat d'informació: empreses, organismes públics, centres d'ensenyament superior i institucions privades sense finalitat de lucre que fan R+D

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, despesa en R+D per sectors d'execució, finançament de l'R+D per origen dels fons, personal ocupat en activitats d'R+D i personal ocupat en activitats d'R+D en equivalència a jornada completa, per sectors d'execució i per ocupació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020701

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021