Saltar al contingut principal

Comptes econòmics del sector agrari

Codi: 03 01 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 01. Sector agrari

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema Europeu de Comptes.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, empresa, empresa pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos, renda agrària

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030101

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Les principals variables estudiades són la quantificació del valor de la producció vegetal i animal (a preus bàsics), els serveis de l'agricultura i les activitats secundàries no agràries, els consums intermedis, el valor afegit brut, les amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i, finalment, la renda agrària.

Referència temporal de les dades: 2020

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Renda agrària

Renda agrària. Dades

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.