Saltar al contingut principal

Estadística de les superfícies i produccions agrícoles

Codi: 03 01 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 01. Sector agrari

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 100.000 €

Ressenya: Les oficines comarcals del Departament faciliten, anualment, les dades sobre la distribució per usos de la superfície dels municipis de cada comarca. Les xifres obtingudes així constituiran la informació bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, la informació és facilitada per professionals del mateix sector (agricultors, cooperatives, etc.) i d'altres mitjans de constatació de la realitat que gestiona el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: superfícies ocupades pels conreus agrícoles, rendiments, produccions, conreus agrupats en llenyosos i herbacis

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030102

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.