Saltar al contingut principal

Estadística d'energia elèctrica

Codi: 03 02 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Català d'Energia (ICAEN)

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 46.800 €

Ressenya: Conèixer la producció d'energia elèctrica segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable, conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i conèixer el consum d'energia elèctrica d'autoconsum i de xarxa, desagregat tant per peatges d'accés com per sectors d'activitat econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de les empreses de producció d'energia elèctrica, de les dades de facturació de les empreses de distribució d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50 kW, de les seves dades individualitzades, de les dades individualitzades dels punts frontera amb la xarxa de transport i distribució; i de les dades de facturació de les empreses de comercialització d'energia elèctrica per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, empresa pública

Unitat d'informació: centrals de producció d'energia elèctrica, empreses distribuïdores d'energia, empreses comercialitzadores d'energia

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu postal, enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producció d'energia elèctrica, consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i consum d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica a Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030202

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.