Saltar al contingut principal

Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d'energia elèctrica

Codi: 03 02 07PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Català d'Energia (ICAEN)

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 59.700 €

Ressenya: Quantificar el consum de gas natural i d'energia elèctrica pels principals sectors d'activitat econòmica a escala comarcal i municipal.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, empresa pública

Unitat d'informació: empreses de distribució de gas natural, empreses distribuïdores d'energia, empreses titulars de centrals productores d'energia elèctrica

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu postal, enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: consum de gas natural i d'energia elèctrica pels principals sectors d'activitat econòmica a escala comarcal i municipal

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030207

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Base de dades obertes que permet consultar el consum de gas natural i d'energia elèctrica pels principals sectors d'activitat econòmica a escala comarcal i municipal.

Referència temporal de les dades: 2019

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Consum d'energia elèctrica per municipis i sectors

Consum de gas natural canalitzat per municipis i sectors

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.