Saltar al contingut principal

Estadística de qualitat del servei elèctric

Codi: 03 02 09PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Català d'Energia (ICAEN)

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de les dades anuals de qualitat del servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses distribuïdores d'energia

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: qualitat del servei elèctric subministrat per una empresa distribuïdora sobre un municipi concret, mesurat en TIEPI (temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada, indicat en hores d'interrupció), NIEPI (nombre d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada) i percentil 80 del TIEPI

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2020

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/030209

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.