Saltar al contingut principal

Estadística de qualitat del servei elèctric

Codi: 03 02 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Explotació de les dades anuals de qualitat del servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya. Aquesta informació l'elabora el Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i per accedir-hi s'ha de fer una sol·licitud específica.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses distribuïdores d'energia

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: qualitat del servei elèctric subministrat per una empresa distribuïdora sobre un municipi concret, mesurat en TIEPI (temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada, indicat en hores d'interrupció), NIEPI (nombre d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada) i percentil 80 del TIEPI

Desagregació territorial dels resultats: municipis, comarques i Aran

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2021

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030209

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Dades de la qualitat de subministrament elèctric d'àmbit municipal. Per cada companyia distribuïdora: dades del TIEPI, NIEPI, percentil 80 del TIEPI, nombre d'abonats, potència instal·lada, compliment de la qualitat de subministrament individual, microtalls, pressupostos fets per la companyia relatius a nous subministraments, actuacions executades per la companyia relatives a nous subministraments i nombre d'instal·lacions d'equips de mesura (alta contracte).

Referència temporal de les dades: 2020

Desagregació territorial de les dades publicades: comarques i Aran, municipis

Observacions:

Els resultats estan recollits en un arxiu Excel, que està disponible a la seu del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric de la Direcció General d'Energia. El procediment per accedir-hi és demanant la informació al Servei.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.