Saltar al contingut principal

Estadística de conjuntura de carbó i coc de petroli

Codi: 03 02 13PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 11.200 €

Ressenya: Conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i dels consums de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses productores i distribuïdores de combustibles sòlids

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producció de lignit negre i consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030213

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.