Saltar al contingut principal

Estadística del crèdit públic

Codi: 03 09 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 09. Sector financer

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 2.000 €

Ressenya: Activitat de concessió de crèdit públic feta per la Generalitat de Catalunya.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa pública

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: operacions creditícies, préstecs i avals, formalitzades en el període per sector i comarques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030902

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.