Saltar al contingut principal

Estadística del sector de la mediació d'assegurances privades

Codi: 03 09 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 09. Sector financer

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 37.648 €

Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques sobre el sector de la mediació d'assegurances privades a Catalunya a partir de la presentació de la documentació estadística anual presentada a l'òrgan supervisor de la Generalitat de Catalunya.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

  • Aprofitament de dades administratives
    • Documentació comptable i del negoci anual dels agents d'assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats
    • Documentació estadística i comptable anual dels corredors d'assegurances i de reassegurances

Variables principals: dimensió de les empreses i dels establiments, persones empleades, nombre d'hores i despesa en formació d'aquestes, primes intermediades per rams, ingressos de l'activitat de mediació, volum de total de negoci per entitat asseguradora, valor afegit a cost de factors, inversió bruta en béns materials, compte de pèrdues i guanys, balanç anual

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030903

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.