Saltar al contingut principal

Estadística de les entitats asseguradores catalanes

Codi: 03 09 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 09. Sector financer

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Difusió de les dades estadístiques i comptables del sector de les entitats asseguradores (bàsicament mutualitats de previsió social catalanes, però també de dues societats anònimes) partint de la documentació anual que aquestes entitats han de presentar a l'òrgan supervisor.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: actius, socis, quotes, ingressos, despeses, prestacions, grau de solvència (capital mínim obligatori i capital de solvència obligatori), provisions tècniques, inversions i reassegurança

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030904

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.