Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa pública en finançament d'R+D i Innovació

Codi: 03 10 07PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, resta del subsector de la Generalitat

Cost directe estimat: 29.000 €

Ressenya: Despesa realitzada pel subsector Generalitat de Catalunya per finançar recerca, desenvolupament i innovació. Es comptabilitza com el finançament propi i/o a tercers que dediquen els departaments de la Generalitat, el Parlament i la resta dels òrgans superiors (organismes estatutaris i consultius de la Generalitat, POEC), a activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). La recerca que es fa a Catalunya es finança des de diferents sectors: administracions (de l'Estat, autonòmica i local), educació superior (universitats), empreses, institucions sense finalitat de lucre i des de l'estranger. En aquesta actuació s'informa de la part corresponent a l'esforç de la Generalitat de Catalunya en finançament d'R+D+I, sigui en forma d'assignació de recursos a altres executors dels diferents sectors, sigui en forma d'execució pròpia.

Fases del procés estadístic: anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: despesa pública en finançament d'R+D+I

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031007

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.