Saltar al contingut principal

Estadística territorial tributària

Codi: 03 10 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 6.500 €

Ressenya: Aprofitament estadístic de dades tributàries de diversa procedència per conèixer la realitat tributària distribuïda territorialment. Es disposa de la informació corresponent a l'impost sobre la renda de les persones físiques, a l'impost sobre béns immobles, així com al valor cadastral dels immobles.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: municipis

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: base imposable i quota resultant de l'IRPF, nombre de béns, valor cadastral, base imposable, quota íntegra, nombre de rebuts per a l'IBI urbà i rústic

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, Catalunya, municipis

Període de referència: 2019,2020 (2019 IRPF i 2020 IBI i Cadastre)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.