Saltar al contingut principal

Estadística relativa al Fons de cooperació local

Codi: 03 10 11PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 150 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, integrades en el Fons de cooperació local de Catalunya, a partir del tractament estadístic de dades de caràcter administratiu.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: subvencions

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, entitats municipals descentralitzades, municipis

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.