Saltar al contingut principal

Estadística de les actuacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya

Codi: 03 10 12PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 250 €

Ressenya: El Departament de la Presidència recopila informació sobre el nombre i les característiques de les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Aquesta informació és normalitzada i depurada i s'estableixen els contactes necessaris amb les corporacions locals col·laboradores per tal de garantir la coherència i l'exhaustivitat de les dades. Posteriorment, se'n fa la normalització i el tractament estadístics.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre, tipologies, pressupostos, subvencions de les actuacions

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.