Saltar al contingut principal

Estadística de personal de l'Administració

Codi: 03 10 13PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 71.917 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, empreses públiques, consorcis i fundacions, ens parlamentaris i organismes independents i el personal al servei de l'Administració local a partir de l'explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre general de personal de la Generalitat i d'una enquesta específica dirigida a la resta del sector públic de la Generalitat i a l'Administració local. Les dades corresponents al personal de la Generalitat tenen una periodicitat mensual, mentre que en les referents a l'Administració local i a la resta del sector públic la periodicitat és anual.

Fases del procés estadístic: disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, personal per departaments, tipus d'ens, categoria, col·lectiu, vinculació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, altres àmbits

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: primera setmana de cada mes per als informes mensuals i juny de 2019 per a l'informe anual

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/031013

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.