Saltar al contingut principal

Estadística de personal de l'Administració

Codi: 03 10 13PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 69.082 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de les administracions públiques catalanes. Les dades corresponents al personal dels departaments, entitats autònomes, l'Institut Català de la Salut i l'Agència Tributària de Catalunya tenen una periodicitat mensual i s'obtenen a partir de l'explotació del Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya. La resta de dades de la Generalitat —entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis, fundacions, ens parlamentaris i entitats d'altra naturalesa jurídica— i de l'Administració local catalana, s'obtenen de l'explotació anual de la informació obtinguda per enquestes.

Fases del procés estadístic: disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, personal per departaments, tipus d'ens, categoria, col·lectiu, vinculació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, altres àmbits

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: primera quinzena de cada mes per als informes mensuals i juliol del 2021 per a l'informe anual

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031013

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.