Saltar al contingut principal

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social

Codi: 04 01 07PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Economia Social

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: El Ministeri de Treball i Economia Social tramet periòdicament al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms. S'obtenen les tabulacions oportunes respecte als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, compte de cotització, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, treballadors assalariats, autònoms, activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040107

Compliment

Grau de compliment : L'actuació no s'ha dut a terme.

Motius de la falta de compliment:

La renovació del conveni amb finalitats estadístiques per a l'explotació dels fitxers de la Tresoreria de la Seguretat Social ha estat subscrit amb les oficines d'estadística de les comunitats autònomes. En aquest sentit, a partir de l'any 2022 aquesta actuació passa a ser responsabilitat de l'Idescat qui difondrà la sèrie des de desembre del 2020.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.