Saltar al contingut principal

Estadística de les empreses de treball temporal

Codi: 04 01 14PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Economia Social

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Determinar el nombre d'empreses de treball temporal registrades que operen a Catalunya, persones afectades i tipus de contractes, i fer una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: empreses de treball temporal, treballadors cedits, contractes de posada a disposició, tipus de contractes, activitat econòmica de l'empresa usuària, autoritat laboral competent en el registre

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040114

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.