Saltar al contingut principal

Estadístiques d'estructura salarial

Codi: 04 02 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 02. Cost laboral i salaris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial d'àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l'estructura dels salaris de la població que treballa per compte d'altri i presta els seus serveis.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, estructura i distribució de salaris segons les principals variables de l'ocupació (sector d'activitat, tipus de jornada i tipus de contracte) i altres variables demogràfiques (nivell d'estudis i nacionalitat)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual, quadriennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.