Saltar al contingut principal

Estadística de regulació d'ocupació

Codi: 04 03 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Economia Social

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Determinació del nombre de persones treballadores afectades per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i de les causes per les quals s'han presentat els procediments. La informació s'obté dels comunicats que recullen les decisions empresarials sobre acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes i reduccions de jornada temporals i, en el cas dels procediments de regulació d'ocupació de força major i dels que afecten els socis de societats cooperatives, de les resolucions que, en primera instància, emeten les autoritats laborals competents. Aquestes dades són depurades i tractades informàticament.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, persones treballadores afectades, nombre i tipus de procediments, activitat econòmica (sector, secció i divisió d'activitat econòmica)

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040303

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.