Saltar al contingut principal

Estadística de vagues i tancaments patronals

Codi: 04 03 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Economia Social

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció d'informació sobre les vagues i els tancaments patronals que tenen lloc a Catalunya, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si és per una altra via. L'autoritat laboral competent fa un seguiment telefònic de cada vaga o tancament patronal. La unitat estadística bàsica és vaga-província-mes; per a cada vaga s'emplenen tants qüestionaris com províncies afecti. Si la vaga té una durada superior a un mes, s'emplenen cada mes nous qüestionaris. Això permet agregacions tant territorials com temporals. Els qüestionaris es depuren i posteriorment se'n fa un tractament informàtic i estadístic.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, centre d'ensenyament superior, empresa, empresa pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: conflictes, jornades, hores perdudes, centres de treball (convocats i implicats), treballadors participants, activitat econòmica, temps de durada, resultat, àmbit funcional de conflicte, motivació, forma d'acabament, tipus d'empresa, àmbit del conveni

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040304

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.