Saltar al contingut principal

Estadística de negociació col·lectiva

Codi: 04 03 05PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Economia Social

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer la inscripció dels convenis en els registres de les autoritats laborals competents, accessibles a través de l'aplicació REGCON, per obtenir informació estadística sobre la negociació col·lectiva per sectors territorials i funcionals.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: convenis, treballadors afectats, empreses afectades, increment salarial pactat i revisat, àmbit de negociació, activitat econòmica, naturalesa de l'acord, òrgan de registre, titularitat de l'empresa, temporalitat, existència o no de clàusula de revisió per garantia salarial, jornada anual

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2019,2020

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040305

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.