Saltar al contingut principal

Estadística de sinistralitat laboral

Codi: 04 03 08PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: La informació estadística sobre els accidents de treball s'obté dels comunicats que les empreses estan obligades a presentar davant l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tabulades segons els tipus de sinistres i les circumstàncies en què es produeixen.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, accidents de treball, activitat econòmica, gravetat, tipus de contracte, índex d'incidència

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2019,2020

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040308

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.