Saltar al contingut principal

Estadística de la inspecció de treball

Codi: 04 03 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Economia Social

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració d'informació estadística sobre el desenvolupament de l'acció inspectora a Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: activitat inspectora, mesures i resultats, àrees d'actuació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040310

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.