Saltar al contingut principal

Estadística de la formació professional per a l'ocupació

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les accions de formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius als quals van adreçats, etc. Aquestes dades s'obtenen dels expedients administratius de les subvencions concedides.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: alumnes, cursos, hores, nivells, especialitats, col·lectius, entitat col·laboradora

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040408

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.