Saltar al contingut principal

Enquesta d'usos lingüístics de la població

Codi: 04 05 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 05. Llengua

Organismes responsables: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Realització del projecte tècnic de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població catalana a una mostra representativa de la població de 15 anys i més, que permeti obtenir informació sobre els coneixements lingüístics de les llengües oficials en el territori, i algunes de no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'operació incorpora informació estadística sobre l'aranès a l'Aran. Com a nou objectiu, aquesta edició es proposa recollir informació sobre les necessitats lingüístiques de la població amb pocs coneixements de català, especialment la població immigrada de primera i segona generació.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població de 15 anys i més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial, enquesta via web, enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, llengües d'identitat, coneixements lingüístics en llengües oficials, anglès i francès, usos lingüístics interpersonals

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Període de referència: 2018

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040501

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Realització del projecte tècnic de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població a una mostra representativa de la població de 15 anys i més, que permeti obtenir informació sobre els coneixements lingüístics de les llengües oficials en el territori, i algunes de no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'operació incorpora informació estadística sobre l'aranès a l'Aran. Com a nou objectiu, aquesta edició es proposa recollir informació sobre les necessitats lingüístiques de la població amb pocs coneixements de català, especialment la població immigrada de primera i segona generació.

Referència temporal de les dades: 2018

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Resultats publicats:

Estadística d'usos lingüístics de la població a Catalunya

Enquesta d'usos lingüístics de la població

Observacions:

S'ha realitzat el projecte tècnic de l'enquesta, tal i com estava previst. El treball de camp es realitzarà durant l'any 2018.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019