Saltar al contingut principal

Estadística electoral de la ciutat de Barcelona

Codi: 04 09 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 09. Eleccions i participació ciutadana

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 7.200 €

Ressenya: Elaboració de taules estadístiques de la participació i resultats electorals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals, a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'electors i vots per a cada partit polític

Desagregació territorial dels resultats: districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB), barris

Període de referència: segons convocatòria electoral

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: quatre setmanes després de la convocatòria electoral

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040902

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.