Saltar al contingut principal

Estadística electoral de la ciutat de Barcelona

Codi: 04 09 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 09. Eleccions i participació ciutadana

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 7.200 €

Ressenya: Elaboració de taules estadístiques de la participació i resultats electorals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals, a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'electors i vots per a cada partit polític

Desagregació territorial dels resultats: districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB), barris

Període de referència: segons convocatòria electoral

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: quatre setmanes després de la convocatòria electoral

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040902

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques de la participació i resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral: nombre d'electors i vots per cada partit polític.

Referència temporal de les dades: 2021 (segons convocatòria electoral)

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB)

Resultats publicats:

Eleccions al Parlament de Catalunya. 14 febrer 2021

Eleccions al Parlament de Catalunya. 14 febrer 2021. Dossier postelectoral

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.