Saltar al contingut principal

Estadística de serveis socials bàsics

Codi: 05 02 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 25.800 €

Ressenya: Obtenció de dades dels serveis bàsics d'atenció social disponibles al Departament, a partir de la recollida d'informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i tractament estadístic d'aquestes dades.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: serveis socials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

  • Aprofitament de dades administratives
    • Base de dades d'entitats i establiments socials
    • Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL)
    • Padró municipal d'habitants
    • Fitxers de gestió de la Direcció General de Serveis Socials

Variables principals: edat, sexe, professionals, actuacions que es duen a terme, problemàtiques ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d'usuaris, hores d'atenció domiciliària, nombre de serveis, places

Desagregació territorial dels resultats: àrees bàsiques de serveis socials

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050202

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.