Saltar al contingut principal

Estadística de serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitat

Codi: 05 02 04PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 7.000 €

Ressenya: Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes, que permet conèixer, per titularitat i tipus de finançament, la distribució territorial i el nombre de places i serveis socials disponibles a Catalunya adreçats a les persones amb discapacitat.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, entitat de serveis socials, establiment

Unitat d'informació: serveis socials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

 • Aprofitament de dades administratives
  • Base de dades d'entitats i establiments socials
  • Padró municipal d'habitants
  • Registre unificat de dades dels ens locals -RUDEL-
  • Base de dades de persones amb discapacitat
  • Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social

Variables principals: sexe, capacitat, usuaris, ràtio usuaris/població destinatària, titularitat, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050204

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.