Saltar al contingut principal

Estadística de les pensions i altres prestacions

Codi: 05 02 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Cost directe estimat: 24.000 €

Ressenya: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya per oferir informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions. La difusió es realitza separadament pel següent conjunt de prestacions: pensions contributives, pensions no contributives, prestacions per atur i rendes d'inserció social.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: pensió o prestació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

 • Aprofitament de dades administratives
  • Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
  • Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social. DTASF
  • Prestacions per desocupació
  • Fitxer de pagaments de la renda mínima d'inserció (RMI)
  • Pensions del sistema de classes passives de l'Estat

Variables principals: edat, sexe, tipus de prestació, règim protector, import mes de desembre, import anual, nombre de prestacions al desembre, nombre mitjà anual de prestacions, nombre de persones perceptores de pensions

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: cada font té una data de difusió pròpia, pendent de precisar

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050210

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.