Saltar al contingut principal

Estadística de la renda garantida de ciutadania

Codi: 05 02 12PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 8.100 €

Ressenya: Informació administrativa disponible relativa a la situació de les persones amb menys recursos de Catalunya i acollides a l'aplicació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Per la seva disposició transitòria primera absorbeix l'antiga Estadística de la renda mínima d'inserció.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: persones beneficiàries, import prestació, expedients, prestació mitjana, persones participants en accions d'inserció laboral i/o inclusió social

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050212

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.