Saltar al contingut principal

Enquesta de salut de la població

Codi: 05 03 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Universitat de Barcelona

Cost directe estimat: 370.000 €

Ressenya: Enquesta d'una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per conèixer l'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010, l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. La publicació de resultats és anual a partir de l'agregació de la mostra enquestada durant l'any. A mitjans del 2021, es disposarà de resultats relatius a l'any 2020 i anteriors. L'agregació d'onades permet el càlcul de resultats per a Catalunya, per regions sanitàries i per àrees territorials inferiors a la regió sanitària.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, sociodemogràfiques, estat de salut, hàbits en relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries, altres àmbits, municipi de Barcelona

Període de referència: 2020

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050301

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.