Saltar al contingut principal

Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

Codi: 05 03 05PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 400.000 €

Ressenya: El Departament de Salut disposa d'un registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària d'aguts (CMBDAH) que recull informació personal i clínica relativa a les altes de tots els hospitals d'aguts de Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: altes hospitalàries

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, centre, tipus d'activitat, data d'inici i de fi de l'assistència, procedència, circumstància d'admissió, circumstància d'alta, règim econòmic, diagnòstics, procediments

Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal, regions sanitàries, altres àmbits, àrees bàsiques de salut, sectors sanitaris, Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050305

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.