Saltar al contingut principal

Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Tarragona

Codi: 05 03 15PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Cost directe estimat: 179.000 €

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer. Càlcul de les taxes d'incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Tarragona.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, incidència, mortalitat, supervivència i prevalença per tipus tumoral

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050315

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.