Saltar al contingut principal

Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona

Codi: 05 03 24PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 175.000 €

Ressenya: Durant l'any 2021 es durà a terme la recollida de la informació mitjançant un treball de camp. Aquesta actuació permet conèixer l'estat de salut de la ciutadania i els seus determinants socioeconòmics. En concret, identificar els principals problemes de salut, morbiditat crònica, salut mental, i qualitat de vida. Conèixer els estils de vida relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris. També recollir les característiques sociodemogràfiques determinants de la salut per poder analitzar les desigualtats socioeconòmiques en salut.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, dades sociodemogràfiques, salut percebuda i trastorns crònics, salut mental, utilització de serveis sanitaris, índex de massa corporal (IMC), consum de tabac i alcohol, activitat física

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2021

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2022

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050324

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.