Saltar al contingut principal

Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències

Codi: 05 04 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 04. Serveis sanitaris

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de dades sobre activitat assistencial dels centres integrats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències, característiques de la població atesa i recursos dels centres. Aquest conjunt d'indicadors dona lloc al sistema d'informació sobre drogodependències.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: inicis de tractament

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, localització del centre, activitat assistencial realitzada, dades sociodemogràfiques i clíniques relatives a les persones ateses

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, sectors sanitaris

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050402

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.