Saltar al contingut principal

Estadística de residus de la construcció

Codi: 06 02 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Avaluar la gestió dels residus de la construcció a Catalunya, conèixer-ne la quantitat gestionada i el tractament a partir de l'explotació de les dades de les empreses gestores de residus.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: residus de la construcció

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: tipus de residus, tipus de gestió

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060203

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.