Saltar al contingut principal

Estadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà

Codi: 06 02 05PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, companyies subministradores, consorcis

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d'aigua per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i els usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: entitats subministradores i aigua

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: entitats subministradores, tipologia de les entitats subministradores, cabal subministrat, nombre d'abonats, nombre d'ajuntaments que reben aigua de la mateixa entitat, volum i usos de l'aigua (domèstic o industrial)

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060205

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.