Saltar al contingut principal

Compte de fluxos de materials

Codi: 06 02 18PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: El Compte de fluxos de materials (CFM) mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El 2021 s'incrementarà la sèrie temporal disponible amb la publicació d'informació relativa a l'any 2017 i es continuarà amb l'anàlisi de viabilitat iniciat el 2020 del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents. Les matèries primeres equivalents (MPE) són comptes complementaris a la CFM que permeten tenir una informació més completa sobre l'ús dels recursos naturals d'una economia. Les MPE transformen les magnituds físiques d'importacions i exportacions de productes semimanufacturats i manufacturats en les quantitats de matèries primeres necessàries per produir-les, corregint la infravaloració que suposa la pèrdua de material útil en el procés productiu.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, operador de transport públic

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: extracció domèstica, importacions, exportacions, output domèstic processat, input directe de materials, consum domèstic de materials, productivitat material

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060218

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021