Saltar al contingut principal

Estadística de l'evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl

Codi: 06 04 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 04. Usos del sòl i planificació

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic per a l'obtenció de les superfícies de classificació i qualificació del sòl als municipis de Catalunya, segons les especificacions tècniques del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: sòl (superfície)

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: superfície segons la classificació jurídica del sòl als municipis de Catalunya: superfícies qualificades com a sistemes de mobilitat, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat (residencial, industrial, mixt...), àrees de desenvolupament en sòl urbanitzable i tipus de sòl no urbanitzable

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060401

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.