Saltar al contingut principal

Estadística de la compravenda i el preu de venda de l'habitatge usat

Codi: 06 05 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d'Espanya

Cost directe estimat: 24.561 €

Ressenya: Explotació estadística de les compravendes d'habitatge usat inscrites en els registres de la propietat i el preu de venda que figura en l'escriptura registrada.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de compravendes d'habitatge usat registrades, preu de venda, superfície construïda

Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris

Període de referència: 2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060508

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Els resultats proporcionen dades sobre el nombre de compravendes d'habitatges registrades i el preu de venda de l'habitatge de segona mà.

Referència temporal de les dades: 2021

Desagregació territorial de les dades publicades: municipis, barris

Resultats publicats:

Mercat de compravenda

Informe sobre el sector de l'habitatge de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.