Saltar al contingut principal

Estadística de la demanda d'habitatge social

Codi: 06 05 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 11.729 €

Ressenya: Explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de demandants d'habitatge social i les seves característiques socioeconòmiques

Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis

Període de referència: 2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060509

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Aquesta estadística proporciona informació del nombre de sol·licituds admeses al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya durant un any i el nombre de persones inscrites en aquest Registre a una data determinada.

Referència temporal de les dades: 2021

Desagregació territorial de les dades publicades: províncies, municipis

Resultats publicats:

Demanda d'habitatge protegit

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.