Saltar al contingut principal

Mètodes per a la millora de tècniques estadístiques

Codi: 07 00 06PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Desenvolupament i aplicació de tècniques estadístiques per a la millora qualitativa i quantitativa dels processos de producció estadística. Entre aquests mètodes s'inclouen: els procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades (registres individuals) i les macrodades (dades tabulades); els estimadors de petita àrea, amb l'objectiu d'obtenir resultats territorials fiables minimitzant la dimensió de les mostres, i les tècniques d'integració de dades (fusió i acarament) d'enquestes o registres administratius, amb l'objectiu de reduir al màxim la càrrega que suporten les unitats informants, i els procediments orientats al tractament dels efectes de calendari i estacionals dels indicadors conjunturals.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/070006

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.