Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Viladecans

Codi: 09 00 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Ajuntament de Viladecans

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d'externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Fases del procés estadístic: recollida, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, Administració pública, altres organismes o institucions, empresa pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, població, economia, sectors econòmics, treball i societat, condicions de vida i protecció social, territori i medi ambient

Desagregació territorial dels resultats: districtes, seccions censals, àrees bàsiques de salut, seccions estadístiques, òrgans de participació ciutadana, municipis, barris

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/090009

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

La informació de l'Anuari estadístic de Viladecans s'estructura en 8 blocs generals: població; economia i mercat de treball; món educatiu, esportiu i cultural; participació ciutadana i eleccions; condicions de vida i salut; seguretat, informació i atenció ciutadana; territori, habitatge i mobilitat; climatologia, medi natural i medi ambient.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial de les dades publicades: municipis, barris, districtes, seccions censals, àrees bàsiques de salut, seccions estadístiques, òrgans de participació ciutadana

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Viladecans 2021

Observacions:

Per a algunes variables es disposa d'informació per districtes de participació ciutadana, barris i seccions censals.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.