Saltar al contingut principal

Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat

Codi: 09 00 10PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: L'Anuari estadístic comarcal reuneix en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples institucions i organismes de la comarca i altres d'externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, Administració pública, altres organismes o institucions, establiment

Unitat d'informació: unitats d'informació diverses

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, territori, medi ambient, comunicacions, demografia, economia, activitat econòmica, mercat de treball, turisme, habitatge, educació, salut, serveis i prestacions socials i equipaments culturals i esportius

Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis, Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: darrera dada disponible de la informació estadística, segons variables

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: depenent de cada variable

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/090010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.