Saltar al contingut principal

Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible

Codi: 10 02 05PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya

Cost directe estimat: 95.000 €

Ressenya: El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la resolució ‘Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible’ (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades a assolir en l'horitzó de l'any 2030. El paràgraf 75 d'aquesta resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals. A nivell europeu, Eurostat disposa d'una bateria de 100 indicadors per al seguiment i avaluació dels ODS. A Catalunya, el Pla de Govern per a la XII legislatura preveu aplicar els ODS mitjançant l'aprovació i execució del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya. Per tal de fer un seguiment i avaluació del grau de compliment de Catalunya en relació amb els ODS, és necessari incorporar un sistema integrat d'indicadors a l'estadística oficial de Catalunya. Els treballs que s'executaran aquest any es concretaran en l'estudi de viabilitat per a la constitució d'un marc d'indicadors estadístics que serveixin per al seguiment dels ODS de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat. Per la seva part, els responsables directes de cada un dels indicadors proposats els elaboraran d'acord amb la metodologia i criteris de qualitat establerts en el si del grup de treball interdepartamental.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/100205

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.