Saltar al contingut principal

Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible

Codi: 10 02 05PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya

Cost directe estimat: 95.000 €

Ressenya: El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades a assolir en l'horitzó de l'any 2030. El paràgraf 75 d'aquesta resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals. Per tal de fer un seguiment i avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística 2019 va incorporar a l'estadística oficial catalana un estudi de viabilitat per a la constitució d'un marc d'indicadors, prenent com a referència la bateria d'indicadors dels ODS d'Eurostat. Per donar-hi continuïtat, en el transcurs de l'any 2020 es portaran a terme els treballs de recollida, processament i anàlisi dels indicadors calculats prèviament pels responsables directes de la seva elaboració. Aquesta tasca permetrà la difusió d'un sistema d'indicadors anuals on s'hi aniran incorporant de manera progressiva i continuada tots aquells que superin els criteris de qualitat, solidesa i adequació als criteris metodològics preestablerts per Eurostat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa, llar, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, les establertes en el marc de referència dels indicadors d'Eurostat, relatius als 17 objectius de desenvolupament sostenible (99 indicadors l'any 2019)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: (darrera informació disponible)

Periodicitat: anual, contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/100205

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.