Saltar al contingut principal

Índex d'envelliment actiu

Codi: 10 02 07PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: L'Índex d'envelliment actiu mesura el nivell de vida independent que tenen les persones grans, la seva participació en el treball remunerat i en activitats socials, així com la capacitat per envellir activament, d'acord amb la metodologia emprada per Eurostat. Es compon de 22 indicadors que s'agrupen en quatre dimensions: ocupació, participació social, vida independent i segura i capacitat per a un envelliment saludable. Els valors de l'índex varien entre 0 i 100. Els valors més alts indiquen un major grau de realització del potencial de la gent gran. L'any 2021 es durà a terme l'estudi de viabilitat d'aquesta estadística.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, ocupació, família, nivell educatiu, renda, salut, participació social

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: —

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/100207

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.